ทดสอบความเร็วเน็ต

โปรแกรม Speed Connect Connection Tester เป็นโปรแกรมทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตของคุณและยังช่วยปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในการรับส่งข้อมูลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้

อินเตอร์นเน็ตที่ดีที่สุดโปรแกรมนี้ไม่ได้ช่วยให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตของท่านเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ

เพราะมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่โปรแกรมจะทำการปรับแต่งให้การใช้อินเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Top internet accelerator (according to PC Magazine), a network settings optimizer

to speed up your existing Dial-Up Modem, DSL, Cable, Wireless, LAN, High-speed

internet connections. SpeedConnect Internet Accelerator is a powerful Windows

application designed to optimize your network connection and speed up all your

internet activities. This translates into a faster internet connection, faster browsing

and email, faster downloads, faster online gaming, improved Skype connection.


คำค้น:

yhs-004 (62)ทดสอบความเร็วเน็ต (20)โปรแกรมทดสอบความเร็วเน็ต (18)โปรแกรมวัดความเร็วเน็ต (13)ทดสอบความเร็ว internet (11)โปรแกรมเช็คความเร็วเน็ต (11)